شرکت پارس خازن غرب

 

استانداردها و ایزوها

 

شرکت پارس خازن غرب داراي تاييديه از اداره استاندارد ملي ايران است و همچنین تمامی محصولات خود را مطابق با استانداردهاي

  IEC60831-1،  IEC7213-1 تاييديه CE اتحاديه اروپا ارائه میکند.

استاندارد  VDE  آلمان ، تاييديه از دانشگاه صنعتي شريف نیز برای محصولات این شرکت ثبت شده است.